Majitelé

Asistenční podmínky


Vítejte v MGA

souboru služeb MG Assistance (dále „MGA“), který byl vyvinut pro zlepšení vašeho zážitku s vozidlem MG a nabídl vám klid při jízdě Vaším automobilem. Tento soubor služeb jsme připravili proto, abychom Vám a Vašim spolujezdcům* v případě jakéhokoliv problému v tuzemsku nebo v zahraničí poskytli největší možnou ochranu. Přejeme si, abyste nikdy nemuseli našich služeb využít. Přesto Vás prosíme, přečtete si tyto pokyny. Dozvíte se, jak se zachovat v případě, že budete potřebovat naše asistenční služby.

24 hodin denně, 7 dní v týdnu vám MGA nabízí služby:

 • Rychlé a účinné
 • Vyvinuté k pokrytí všech situací
 • Důsledné a dostupné v celé Evropě (viz. územní platnost)

  

ASISTENČNÍ SLUŽBY MGA MŮŽETE VYUŽÍT V PŘÍPADĚ:

 • Mechanické nebo elektrické poruchy vozidla včetně vybité baterie 12V a baterie pohonu.
 • Dopravní nehody.
 • Problémů:
  • Problému s palivem (nedostatek paliva, záměna paliva, nekvalitní palivo).
  • Problému s klíči od vozidla (ztracené klíče, zabouchnuté klíče, zničené klíče).
  • Problému s pneumatikami (defekt, vandalismus, netěsnosti nebo jiné poškození).
 • Pokusu o krádež nebo vandalismus, je-li následkem toho vozidlo nepojízdné.
 • Krádeže vozidla.
 • Požáru vozidla.
 • Živelné pohromy (mimořádná událost, při níž dojde k nežádoucímu uvolnění kumulovaných energií nebo hmot v důsledku nepříznivého působení přírodních sil, při které mohou působit nebezpečné látky, anebo působí ničivé faktory, které mají negativní vliv na život, zdraví anebo na majetek).

 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ POTŘEBUJETE VYUŽÍZ ASISTENČNÍ SLUŽBY MGA?

Stane-li se Vaše vozidlo nepojízdným, spojte se neprodleně telefonicky s asistenční centrálou Allianz Assistance, která je Vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok.

Voláte-li z České republiky nebo ze zahraničí, vytočte číslo:

+420 283 002 724

Sdělte prosím operátorovi následující informace:

 • VIN vozidla (identifikační číslo karoserie vozidla najdete v technickém průkazu, v servisní knížce nebo vyražené přímo na voze)
 • Vaše jméno a příjmení
 • Telefonní číslo, ze kterého voláte, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat
 • Co se Vám stalo
 • Kde se přesně nacházíte

Dále již následujte pokyny operátora.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TECHNICKÉ ASISTENCE MGA

Budete-li potřebovat asistenční služby, MGA vám poskytne:

Základní asistence je poskytována při všech událostech, kdy je nárok na asistenci:

 • Základní asistenci v místě bydliště i na cestách v případě elektrické nebo mechanické závady, včetně vybité baterie 12 V a baterie pohonu, problému s palivem, klíči nebo pneumatikami.
 • Odtah. Pokud nelze problém vyřešit na místě, zajistíme odtah k nejbližšímu autorizovanému opravci v síti MG nebo na místo uvedené řidičem, v rámci autorizované sítě opravců MG Motors do 80 km – včetně úschovny vozu na potřebnou dobu (1. pracovní den bude doručen do servisu).
 • Uložení nebo zaparkování vozidla. Jestliže k poruše dojde mimo běžné servisní hodiny a vozidlo musí být odtaženo k partnerovi v síti MG, zajistíme umístění vozidla na střeženém parkovišti. V nejbližší pracovní den bude vaše vozidlo odtaženo k partnerovi v síti MG.
 • Předání naléhavých vzkazů. V případě nutnosti zajistíme předání důležitých vzkazů vaší rodině, přátelům nebo kolegům v zaměstnání.
 • Informační servis. Na základě vaší žádosti vám poskytneme základní technické rady týkající se vašeho vozidla a/nebo sítě partnerů MG na území Evropy.
 • Právní a zdravotní pomoc. Na základě vašeho požadavku vám v případě nouze poskytneme kontaktní informace na právní a zdravotní odborníky.

 

Je-li vaše vozidlo v důsledku mechanické nebo elektrické poruchy nepojízdné a nemůže být opraveno tentýž den, nabídneme vám a vašim spolujezdcům* jednu z následujících možností:

 • Dopravu taxislužbou do místa vašeho bydliště, a to v případě, že se nejedná o cestu delší než 50 km
 • Náhradní vozidlo na dobu, po kterou bude vaše vozidlo nepojízdné, avšak nejdéle na 2 pracovní dny. Pokud se nacházíte ve vzdálenosti vetší než 50 km od místa bydliště, poskytneme vám vozidlo na dobu nutnou pro provedení opravy, nejdéle však na 7 pracovních dní. V případě zapůjčení vozidla musíte splnit podmínky vybrané autopůjčovny (dodatečné pojištění, kauci za vozidlo, náklady na palivo a další poplatky, které nehradíme my).
 • Jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin) v případě, že jste více než 50 km od místa bydliště (uhradíme reálné náklady).
 • Ubytování v hotelu, na dobu maximálně 4 nocí, pokud jste více než 50 km od místa bydliště. Zajištění ubytování závisí na lokálních podmínkách a místní dostupnosti (uhradíme reálné náklady).
 • Zajištění a doručení náhradních dílů. Pokud dojde v zahraničí k poruše vašeho vozidla a nezbytné náhradní díly nejsou v dané oblasti dostupné, zajistíme ve spolupráci s partnery sítě MG dodání náhradních dílů z jiné země (MGA hradí pouze náklady na doručení).

 

Jakmile je vaše vozidlo připraveno k vyzvednutí, můžete si jej u partnera vyzvednout osobně nebo jej nechat dopravit zpět.

 • Vyzvednutí vozidla. Pokud se rozhodnete pro osobní převzetí vozidla, zajistíme vám dopravu taxislužbou z místa bydliště k partnerovi, a to do vzdálenosti 50 km. V ostatních případech vám zajistíme jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin).
 • Doručení vozidla. Vaše vozidlo muže být repatriováno zpět prostřednictvím odtahové služby nebo najatým řidičem. Pokud využijete možnosti dopravy vašeho vozidla najatým řidičem, musíte k tomu poskytnout souhlas a uhradit veškeré náklady na benzín, dálniční a jiné poplatky. Pokud je vaše vozidlo v zahraničí nepojízdné a předpokládaná doba opravy přesahuje 5 pracovních dní, muže se MGA rozhodnout pro okamžitou přepravu vozidla odtahovou službou k partnerovi sítě MG nebo do autorizovaného servisu MG CZ, nejblíže k místu vašeho bydliště.

 

Je-li váš vůz po dopravní nehodě, poškozen živelnou pohromou, požárem, pokusem o odcizení a/nebo vandalizmem nebo pokud došlo ke ztrátě či poškození klíčů, vybití baterie včetně baterie pohonu, defektu na pneumatice, a vůz je nepojízdný nebo jestliže byl odcizen, poskytneme Vám:

 • Dopravu taxislužbou do místa vašeho bydliště, a to v případě, že se nejedná o cestu delší než 50 km
 • Náhradní vozidlo na dobu, po kterou bude vaše vozidlo nepojízdné, avšak nejdéle na 2 pracovní dny. Pokud se nacházíte ve vzdálenosti vetší než 50 km od místa bydliště, poskytneme vám vozidlo na dobu nutnou pro provedení opravy, nejdéle však na 7 pracovních dní. V případě zapůjčení vozidla musíte splnit podmínky vybrané autopůjčovny (pojištění, náklady na benzín a další poplatky, které nehradíme my).
 • Jízdenku na vlak první třídou nebo letenku ekonomickou třídou (pokud doba jízdy vlakem přesáhne 6 hodin) v případě, že jste více než 50 km od místa bydliště (uhradíme reální náklady).
 • Právní poplatky. V případě dopravní nehody vám můžeme poskytnout zálohu na kauci do maximální výše 2.500 EUR, jestliže zajistíte finanční záruku a depozitum. Jakákoliv takto poskytnutá záloha je splatná do 3 měsíců od doručení faktury.

Ubytování, doručení vozidla, vyzvednutí opraveného vozidla: uvedené služby pouze zajistíme, náklady za tyto služby si hradí klient.

 

MGA neposkytuje asistenci a nehradí:

 • Náklady zaplacené bez předchozího souhlasu MGA, s výjimkou případů opravy nepojízdného vozidla na místě nehody či jeho odtažení do autoopravny, jestliže prokážete, že jste se nemohl/a z objektivních důvodů spojit s asistenční centrálou;
 • Náklady, které se nevztahují k nehodě, poruše, nebo chybě řidiče;
 • Náklady vyplývající ze škody, která vznikla v důsledku občanské či mezinárodní války, povstání, národního hnutí, teroristického aktu, sabotáže, atentátu či živelné události;
 • Náklady vyplývající ze škody, která vznikla v důsledku účinku radioaktivity;
 • Náklady vyplývající ze škody, která vznikla v důsledku požití alkoholu, drog či omamných látek;
 • Náklady vyplývající ze škody, která vznikla v důsledku nehody, již jste sám/sama úmyslně způsobil/a, či v důsledku pokusu o sebevraždu;
 • Náklady vyplývající ze škody, která vznikla v důsledku Vaší účasti na závodech, přehlídkách a soutěžích a náklady vyplývající ze škody, která vznikla v důsledku sázky či Vaší účasti na trestné činnosti;
 • Náklady za dopravní pokuty a přestupky příslušející pojištěnému či řidiči pojištěného vozidla;
 • Náklady na škody, které vznikly nesprávným zacházením, zanedbáním předepsaných servisních prohlídek a údržby ze strany majitele vozidla. Prokáže-li se, že k nepojízdnosti vedl jeden z výše uvedených důvodů, je asistenční centrála oprávněna omezit další čerpání asistenčních služeb a nárokovat zpětné uhrazení všech vzniklých nákladů. Náklady na škody, které již byly předmětem poskytnutí asistenční služby a/nebo u nichž jste byl/a MGA vyzván/a k odstranění příčiny škody.
 

Podmínky MGA

 • Doba platnosti. MGA je k dispozici majitelům nových vozidel značky, po dobu 12 měsíců, od data uvedení do provozu. Každé další roční prodloužení asistence MG získáte po provedení servisní prohlídky v autorizovaném servisu MG zdarma.
 • Osoby*, na které se asistenční služby vztahují. Majitel (řidič) vozidla a všichni spolujezdci cestující ve vozidle v době vzniku události vyžadující asistenční zásah. Počet osob, na než se služby vztahují, je omezen počtem pasažéru povolených v technickém průkazu vozidla.
 • Vozidla zahrnutá do MGA. Všechna osobní a lehká užitková vozidla tovární značky MG Motors do hmotnosti 3,5 tuny, s výjimkou vozidel taxislužby. Obytné a nákladní přívěsy jsou také zahrnuty (jen odtah), avšak pouze pokud jsou taženy vozidlem s nárokem na MGA.
 • Územní platnost. Andorra, Albánie, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko Republika San Marino, Rumunsko, Rusko(a), Řecko, Srbsko & Černá Hora (bývalá Jugoslávie), Slovensko, Slovinsko, Španělsko(b), Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie(c), Vatikán.
  • Plnění v Rusku je limitováno pouze pro region Petrohrad a Moskva: v okruhu do 50 km od vnějších hranic obou měst.
  • Pokrytí ve Španělsku zahrnuje též Baleárské a Kanárské ostrovy.
  • Pokrytí Velké Británie zahrnuje též Gibraltar a všechny britské ostrovy v oblasti evropských moří.